Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

09:32
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viakochajmnie kochajmnie

February 19 2017

16:51
16:37
3968 05a9
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamauak mauak
16:23
3577 11a8
Reposted fromdailylife dailylife viayourhabit yourhabit
16:16
4455 a6e8
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
16:15
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
16:14
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viazuli zuli
13:03
2048 550a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viagosza gosza
11:39
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vianecropixie necropixie
11:03

February 18 2017

11:11
10:01
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
09:38
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
09:30
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viajoannna joannna
09:27
0469 22ee
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaBrainy Brainy
09:26
0356 f6dd
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaBrainy Brainy
09:25
0801 adb6 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
09:24
5239 c410
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaynis aynis
09:23
7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
09:23
3820 a7dd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl